Chc_c zyska_ doskona_e w_osy, nale_y podcina_ spo_ywa co miesi_c. _Jasne w_oski owo znacz_co odmienne zdanie. Dla poszczególnych podkre_la ono po prostu pi_kn_ fryzur_. Dla nowych, w_osy, jakie...